Вітаю Вас, Гість
  Правила користування бібліотекою

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Дані правила користування бібліотеками Рокитнівської ЦСПШБ розроблені у відповідності до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", із змінами і доповненнями та типових правил користування бібліотеками України, затверджені наказом Міністерства культури і мистецтв України № 319 від 25.03.2001 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.06.2001 за № 538/5729.
1.2. Правила є обов'язковими для всіх, до виконання, користувачів і працівників державних масових бібліотек району.

ІІ. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ.

2.1. Кожний громадянин України незалежно від статі, віку, національності, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування на території району, яке може бути у формі: абонемента, системи читальних залів, а також обслуговування поза бібліотекою (пункти видачі, книгоношення, тощо).
2.2. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України ,
2.3. Користувачі бібліотеки мають право:
- безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково - пошуковий апарат (крім комерційних баз даних);
- безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
- безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки, крім документів, придбаних за кошти, одержані від платної діяльності бібліотеки;
- одержувати документи або їх копії через міжбібліотечний абонемент (далі - МБА);
- одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв'язку;
- користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі;
- брати участь у роботі бібліотечних рад .
2.4. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою не більше 5 документів терміном до ЗО днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується . Кожна бібліотека самостійно визначає види й типи документів, що видаються лише в читальному залі.
2.5. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит користувачів.
2.6. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані через МБА, видаються для користування тільки в
читальному залі.
2.7. При наданні користувачам документів, які мають підвищений попит, додому бібліотекою визначається розмір коштів, що передаються користувачами як забезпечення виконання ними зобов'язань щодо повернення одержаних у бібліотеці документів.
2.8. За дітей кошти вносять батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти. Якщо одержані в бібліотеці у такий спосіб документи не повертаються користувачами в зазначений термін і дії щодо їх повернення не мають результату, то кошти зараховуються на поточний рахунок бібліотеки і використовуються на придбання чи оправлення бібліотечних документів.
2.9. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА чи внутрішньосистемний книгообмін та міжнародний бібліотечний абонемент.
2.10. Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки його читальними залами або одержувати документи під грошову заставу.
2.11. Користувачі бібліотек дитячого та юнацького віку мають право на бібліотечне обслуговування в загальнодоступних та спеціалізованих бібліотеках.
2.11. Окремі категорії читачів мають право на пільги, які встановлюються бібліотекою.

III. ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ.

3.1 Для запису до бібліотеки громадяни пред'являють паспорт або документ, що його замінює, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов'язання їх виконувати й дають відомості
для заповнення читацького формуляра, У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін. Діти й підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред'являють їх батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.
3.2 Користуючись документом з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них: при одержанні документів перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення
дефектів попередити про це бібліотекаря , який зобов'язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач.
3.3 Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача (крім учнів 1-4 кл. та дошкільнят).Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря.
3.4 Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, а також одержаний через МБА, внутрішньо системний
книгообмін за домовленістю з бібліотекою - фондоутримувачем, повинен замінити його аналогічним: чи документом:, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.
3.5 За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.
3.6 Користувач , який: порушує правила користування: бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін , що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.